Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Checkin.com Group bokslutskommuniké 2022

Checkin.com Group (STO:CHECK) rapporterar 20% EBITDA-marginal, nettovinst och fortsatt tillväxt under fjärde kvartalet 2022.

Rapporten i korthet:

FY 2022 vs (FY 2021):

 • Nettoomsättningen ökade till 70 187 (38 860) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 81 (74)%, varav 55 (70)% var organisk.
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 59 952 (32 481) KSEK med en marginal om 85 (84)%.
 • EBITDA för perioden uppgick till 5 509 (-2 661) KSEK med en marginal om 8 (-7)%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 898 (810) KSEK.
 • Net Revenue Retention LTM uppgick till 116 (137)%.
 • Likvida medel uppgick till 47 425 (91 590) KSEK.

Q4 2022 (vs Q4 2021):

 • Nettoomsättningen ökade till 19 750 (13 358) KSEK vilket motsvarar en tillväxt om 48 (84)%, varav 31 (58)% var organisk.
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 17 196 (11 279) KSEK med en marginal om 87 (84)%.
 • EBITDA för perioden uppgick till 3 927 (-774) KSEK med en marginal om 20 (-6)%. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 301 (-964) KSEK. 
 • Net Revenue Retention LTM uppgick till 116 (137)%.
 • Likvida medel uppgick till 47 425 (91 590) KSEK.

Vd-ord från bokslutskommunikén

När vi nu stänger böckerna för 2022 avslutar vi med ett kvartal i starkt momentum och för första gången i bolagets historia visar vi vinst på sista raden. Efter ett utmanande tredje kvartal är det skönt att vi nu ökar intäkterna betydligt. Tillväxten sedan förra kvartalet motsvarar en årlig tillväxttakt runt 80% vilket också blir tillväxten för året som helhet.

Kombinationen av en skalbar affärsmodell, en bruttomarginal på 85% och synergier som realiseras från de förvärvade tekniker vi integrerat i mjukvaran gör att EBITDA-marginalen fortsätter ta kliv upp och landar på 20% för kvartalet, upp från -6% samma period förra året. Samtidigt har tillväxttakten för helåret ökat jämfört med föregående år. På sista raden förbättras lönsamheten också markant och även kassaflödet hänger med. Det operativa kassaflödet stänger på över 4 MSEK för kvartalet och vår totala kassa är i princip oförändrad trots amorteringar på lån. Jag har tidigare sagt att vi förväntar oss att lönsamheten stärks steg för steg, en förväntan som kvarstår även för 2023.

Som största ägare är jag mycket förtjust i måttet intäkt per aktie. Detta mått visar inte bara hur snabbt, men också hur kapitaleffektivt bolaget växer. Bara om vi lyckas använda vårt kapital på ett klokt sätt, skapa starka marginaler och göra smarta förvärv skapar vi bestående värden för oss ägare och inte bara en tillväxt för tillväxtens skull. Jag är därför nästan mest stolt över att intäkterna per aktie under helåret stigit med hela 60%. 

Vi har under kvartalet också fortsatt att skruva på vår kommersiella organisation och jag tycker vi kommer närmare och närmare att leva upp till den höga ambitionsnivån vi själva satt. Den plattformsstrategi vi påbörjade under året, bland annat genom avtalet med Playtech, har under kvartalet gått in i integrationsfasen och i Nordamerika känner vi att vi tagit viktiga initiala steg. Förhoppningsvis materialiseras detta i konkreta volymer under kommande kvartal. 

Tappet vi såg från tyska kunder föregående kvartal släpar med i vår rullande Net Revenue Retention (NRR LTM) och sänker basen för tillväxten även om det så att säga är i backspegeln. Långsiktigt är ett högt NRR viktigt både för tillväxten och kapitaleffektiviteten. Att de kunder som redan använder oss utökar användningen är dessutom rent allmänt ett viktigt styrkebesked. Här vill jag specifikt lyfta fram vårt existerande samarbete med ett av Europas största flygbolag där vi i skrivande stund för diskussioner om utökad användning av vår mjukvara. Ännu är inga minimiåtaganden på plats men vi planerar att gå in i en utvärderingsfas tillsammans under kommande månader. Kortsiktigt innebär detta främst ökade investeringar samt något högre kostnader, men vid ett positivt utfall och full utrullning kommer våra intäkter i ett ”best case” öka påtagligt. 

Stärkta av erfarenheten från de två förvärv vi genomfört och de synergier vi lyckats materialisera tittar vi på ytterligare möjligheter, trots en turbulent marknad. Här hoppas vi på ett mer stabiliserat makroläge, då det fortsatt varit nära nog omöjligt att genomföra en affär när värderingar och multiplar rört sig häftigt. Ytterligare förvärv bör kunna öppna upp för fler synergier, öka vårt teknikledarskap och därigenom skapa tydliga aktieägarvärden. Förvärv är dessutom ett viktigt ben i att nå vårt finansiella mål om 86% årlig tillväxt inklusive förvärv, och därmed 500 MSEK i nettoomsättning 2025.

Kristoffer Cassel
Vd och grundare, Checkin.com Group

Den kompletta bokslutskommunikén har nu publicerats och hittas på: https://group.checkin.com/investors/reports/

Webcast

2023-02-09 08:30 CET inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där bolagets vd samt CFO presenterar bokslutskommunikén, följt av en frågestund. Presentationen kan ses via följande länk:
https://www.finwire.tv/webcast/checkin-com/2022-q4/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-09 07:30 CET.

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. 

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

regulatory

Checkin.com Group: Webcast torsdag 9:e februari 08:30 i samband med bokslutskommuniké för 2022

regulatory

Checkin.com Group publicerar årsredovisning för 2022