Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Checkin.com Group förvärvar teknikbolag specialiserat inom AI

INSIDERINFORMATION: Checkin.com Group (STO:CHECK) har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det estniska teknikbolaget DATACORP OÜ (DATACORP). DATACORP och dess medarbetare är specialiserade inom utveckling av AI-mjukvara för bildanalys baserad på neurala nätverksalgoritmer, datorseende och machine learning. Den teknologi och kunskap som adderas genom förvärvet bedöms av Checkin.com Group vara en viktig pusselbit för den fortsatta utvecklingen av nästa generations checkin-lösningar.

Transaktionen i korthet:

  • Checkin.com Group AB förvärvar samtliga aktier i DATACORP OÜ.
  • Köpeskillingen uppgår till totalt 4,15 miljoner EUR, varav 52% betalas med vederlagsaktier i Checkin.com Group och 48% betalas med likvida medel. 
  • Vederlagsaktierna lyder under ett lock-up-avtal om 12 månader, då aktierna inte får avyttras.
  • Antalet vederlagsaktier baseras på den volymvägda snittkursen på Nasdaq First North Growth Market under de 20 handelsdagarna mellan 12 november och 9 december 2021
  • Efter förvärvets slutförande kommer samtliga nyckelpersoner i DATACORP OÜ tillsammans äga ca. 1,3% av aktierna i Checkin.com Group AB, som emitteras som en del av transaktionen. 

DATACORP i korthet:

  • DATACORP hade under Q3 2021 en omsättning på 1,2 miljoner SEK. 
  • DATACORP har 17 medarbetare och huvudkontor i Tallinn.
  • DATACORP förväntas ha en neutral påverkan på det operationella kassaflödet för gruppen.
  • Mer information om DATACORP går att hitta på https://datacorp.ai/

- DATACORP-teamet har verklig spetskompetens inom detta komplexa tekniska område och den AI-teknik de har börjat bygga är briljant. Vi strävar alltid efter att ligga långt fram i vår produktutveckling, och har identifierat deras kunskap och teknik som en viktig byggsten i vår utveckling av framtidens checkin-lösningar. Tekniken är också ett väldigt fint komplement till den teknik GetID utvecklat, och kommer stärka vår mjukvara även på kort och medellång sikt, kommenterar Kristoffer Cassel, vd och medgrundare på Checkin.com Group.

Vladimir Alekseev, medgrundare och vd på DATACORP ger följande kommentar:
- Vi har följt Checkin.com en tid och är lika imponerade av den mjukvara de byggt som övertygade om att vår AI-teknologi kommer passa väl in i deras helhetserbjudande mot marknaden. Det ska bli väldigt spännande att nu bli en del av Checkin.com Group och vara med och förändra internet.

Bakgrund och motiv

Grundarna bakom DATACORP har en gedigen teknisk erfarenhet och har tidigare drivit flera teknikbolag.  Bolagets medarbetare är erfarna utvecklare med djup spetskompetens inom flera tekniska områden. Den teknik som bolaget bygger kretsar kring en avancerad AI-motor som med hjälp av neurala nätverksalgoritmer och datorseende kombinerat med en vektordatabas identifierar likheter över mycket stora datamängder. Likheter som identifieras blixtsnabbt och med mycket hög träffsäkerhet.

Förvärvet är ett nästa steg i Checkin.com Groups strategi att genom förvärv addera avancerad teknologi inom nischade områden som stärker gruppens redan ledande Saas-mjukvara för checkins. Resultatet av förvärvet och de kombinerade bolagen kommer möjliggöra främst tekniska synergier men också skalfördelar inom kostnadseffektivitet. 

- Vi köper ett teknikbolag med extremt duktiga medarbetare och den AI-teknik de bygger är otroligt kraftfull. Båda teamen ser nu fram emot att börja arbeta tillsammans och skapa nästa generations checkin-mjukvara. Förvärvet bygger också vidare på förvärvet av GetID då vi både stärker vår estniska närvaro och vår spetskunskap inom bildigenkänning. Vi fortsätter därmed att genom förvärv av specialiserade team och teknik utöka vår mjukvaras teknikförsprång för lång tid framöver, avslutar Kristoffer Cassel.

Tillträde

Slutförande av förvärvet förväntas ske under januari 2022.

Rådgivare

Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare till Checkin.com Group i samband med transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Denna information är sådan information som Checkin.com Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-15 17:31 CET.

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 83 00, [email protected].

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper produkter och varumärken att förbättra hur konsumenter checkar in till tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en konsuments checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: [email protected]

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Checkin.com i någon jurisdiktion, varken från Checkin.com eller från någon annan.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

regulatory

Checkin.com Group har beviljats långsiktig finansiering om 20 MSEK för ytterligare investeringar i tillväxt

regulatory

Checkin.com Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission