Perfect!

Before we configure your new flow, let's talk a bit about your requirements and how the framework functions.

Which one are you interested in?

We preconfigure everything

Expert preconfiguration

Integration support

Conversion increase guarantee

Set it up yourself

Self-integration

€29/month

Our beta is full

Starter

Self-integration

Customization options

Self-improving conversion optimization

Automatic updates without release

€0.49 per additional sign-up

Packages

Simple pricing, no surprises

Starter

Enterprise Features

More volume

Mega volume

Set it up yourself

50 monthly sign-ups

Self-integration

Customization options

29

per month

Get started

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Enter your email

Your new checkin experience is guaranteed to increase your conversion rate

Are you sure this email is correct?

Kallelse till årsstämma i Checkin.com Group AB

Aktieägarna i Checkin.com Group AB, 559096-3087, kallas till årsstämma måndagen den 30 maj 2022 kl 15.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2022, och

  anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev under Checkin.com Group AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma”), eller per e-post till [email protected], senast den 23 maj 2022.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. Kopia av eventuell fullmakt och andra behörighetshandlingar bör bifogas anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 19 maj 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 23 maj 2022.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats group.checkin.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktör

11.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

12.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13.  Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter

14.  Beslut om personaloptionsbaserat incitamentsprogram för anställda

15.  Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda och uppdragstagare

16.  Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen

17.   Beslut om riktad emission, samt överlåtelse, av teckningsoptioner

18.  Beslut om ändring av bolagsordningen

19.  Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

20. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Borg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex utan suppleanter och antalet revisorer fastställs till en utan suppleanter.

Punkt 12 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 200 000 kronor till styrelseledamöterna utom styrelseordföranden och verkställande direktören, och med 400 000 kronor till styrelseordföranden. Arvode utgår inte för särskilda uppdrag inom ramen för styrelsens arbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Anders Borg, Kristoffer Cassel, Birgitta Hagenfeldt, Maria McDonald, Wilhelm Risberg och Michal Stala som styrelseledamöter samt omval av Anders Borg som styrelseordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, group.checkin.com.

Valberedningen föreslår att den auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 14 – Beslut om inrättande av personaloptionsbaserat incitamentsprogram för anställda

Styrelsen för Styrelsen för Checkin.com Group AB, org.nr 559096-3087, (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt personaloptionsbaserat incitamentsprogram – Personaloptionsprogram 2022/2025 – för anställda i de bolag som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag (”Koncernen”), enligt följande.

Bakgrund och motiv

Syftet med Personaloptionsprogram 2022/2025 är att premiera ett långsiktigt engagemang hos Koncernens anställda, att tillse att Bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i programdeltagarnas ersättning, att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner och att i övrigt öka intressegemenskapen mellan Koncernens anställda och Bolagets aktieägare. Programmet förväntas vidare motivera programdeltagarna till fortsatt anställning i Koncernen.

Mot bakgrund av ovan angivna motiv och nedan föreslagna villkor är det styrelsens bedömning att föreslaget Personaloptionsprogram 2022/2025 är rimligt och till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att utfärda högst 420 000 personaloptioner. För personaloptionerna ska följande villkor gälla:

1.          Personaloptionsprogram 2022/2025 ska omfatta anställda i Koncernen vilka vid tidpunkten för förvärvet av personaloptionerna är anställda i Koncernen och varken sagts upp sig från sin anställning eller blivit uppsagda. Totalt kommer cirka 12 personer erbjudas att delta i Personaloptionsprogram 2022/2025.

2.          Totalt högst 420 000 personaloptioner kommer tilldelas och överlåtas till anställda inom ramen för Personaloptionsprogram 2022/2025, fördelade enligt följande tilldelningskategorier:

(i)    affärsområdeschefer (totalt högst 4 personer): högst 52 500 personaloptioner per person, totalt högst 210 000 personaloptioner;

(ii)  övriga ledande befattningshavare (totalt högst 4 personer): högst 35 000 personaloptioner per person, totalt högst 140 000 personaloptioner; samt

(iii) övriga nyckelpersoner (totalt högst 4 personer): högst 17 500 personaloptioner per person, totalt högst 70 000 personaloptioner.

3.          Några särskilda kriterier för tilldelning av personaloptioner i Personaloptionsprogram 2022/2025 har inte uppställts. Preliminär tilldelning per person avses uppgå till det högsta antalet personaloptioner per person inom respektive tilldelningskategori. Styrelsen bedömer att nivån för högsta tilldelning inom respektive tilldelningskategori motsvarar de aktuella befattningarnas möjlighet att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

4.          Beslut om tilldelning kommer sedan fattas av styrelsen så snart som möjligt efter att anmälningsperioden avseende deltagande i Personaloptionsprogram 2022/2025 löpt ut.

5.          Deltagare får anmäla sig för ett lägre antal personaloptioner än den högsta tilldelningen för den aktuella tilldelningskategorin. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma.

6.          Anmälan om förvärv av personaloptioner ska ske under tiden intill den 17 juni 2022, varefter personaloptionerna ska överlåtas till deltagare senast den 27 juni 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv, tiden för överlåtelse för personaloptioner samt tiden för betalning för personaloptioner.

7.          Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.

8.         Varje personaloption berättigar till förvärv av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 15 juli 2025.

9.          Varje personaloption berättigar innehavaren till förvärv en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 30 maj 2022, dock lägst kvotvärdet.

10.       Utfärdade personaloptioner ska inte utgöra värdepapper och är inte överlåtbara.

11.        Tilldelning av personaloptionerna är villkorad av att respektive optionsinnehavare ingår ett personaloptionsavtal med Bolaget, enligt vilket personaloptionerna bl.a. förfaller om optionsinnehavarens anställning i Bolaget upphör före den 1 juli 2025.

12.       Eventuella personaloptioner som inte tilldelas efter ordinarie anmälningsperiod för deltagande i Personaloptionsprogram 2022/2025 ska Bolaget äga rätt att överlåta till eventuella ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Koncernen vid senare tillfälle i enlighet med de riktlinjer för tilldelning och rätt till deltagande samt i övrigt på de villkor som framgår av detta förslag, allt i den utsträckning det kan ske med beaktande av kraven i 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

13.       Samtidigt med detta förslag avseende inrättande av Personaloptionsprogram 2022/2025 har styrelsen föreslagit att ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda – Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 – inrättas. I den utsträckning det kan ske med beaktande av kraven i 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska styrelsen i första hand tilldela personaloptioner till anställda i enlighet med Personaloptionsprogram 2022/2025 och i andra hand tilldela teckningsoptioner till anställda i enlighet med Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1.

14.       Deltagande i Personaloptionsprogram 2022/2025 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Kostnader, säkringsåtgärder och påverkan på nyckeltal

Eftersom Personaloptionsprogram 2022/2025 omfattas av 11a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) om särskilda bestämmelser om personaloptioner, bedömer Bolaget att inga kostnader för sociala avgifter kommer uppstå med anledning av Personaloptionsprogram 2022/2025. Kostnaderna förenade med Personaloptionsprogram 2022/2025 uppskattas därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Personaloptionsprogram 2022/2025. Personaloptionerna saknar marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara, men baserat på en preliminär värdering av underliggande teckningsoptioner om 4,46 kronor per teckningsoption uppgår den redovisningsmässiga kostnaden för Personaloptionsprogram 2022/2025 under löptiden till 1 873 200 kronor. Den redovisningsmässiga kostnaden ska fördelas jämnt över löptiden.

Personaloptionsprogram 2022/2025 är villkorat av samtidigt beslut om riktad emission av 420 000 teckningsoptioner, vilka avses täcka Bolagets åtagande att leverera aktier till optionsinnehavarna i Personaloptionsprogram 2022/2025.

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns sedan tidigare ett utestående teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram om totalt 39 998 teckningsoptioner och fyra utestående personaloptionsbaserade teckningsprogram om totalt 164 260 personaloptioner.

Den 21 oktober 2020 beslutades att utge totalt 39 998 teckningsoptioner som berättigar respektive optionsinnehavare att teckna 16 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 9,4 kronor per aktie. Hälften av teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning under perioden 1 januari 2023 till och med den 31 december 2027, hälften av teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning under perioden 1 november 2023 till och med den 31 oktober 2028. 

Den 16 november 2018 beslutades att utge totalt 60 800 personaloptioner som berättigar respektive optionsinnehavare att förvärva 16 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 3,9 kronor per aktie under perioden från och med den 16 november 2021 till och med den 1 november 2023. Den 10 juli 2019 beslutades att utge 6 738 personaloptioner som berättigar innehavaren att förvärva 16 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 9,4 kronor per aktie under perioden från och med den 10 juli 2022 till och med den 1 juli 2024. Den 21 oktober 2020 beslutades att utge totalt 10 000 personaloptioner som berättigar innehavaren att förvärva 16 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 9,4 kronor per aktie under perioden från och med den 21 oktober 2023 till och med den 1 november 2025.

Den 26 april 2021 beslutades att utge totalt 86 722 personaloptioner som berättigar varje optionsinnehavare att förvärva fyra aktier i Bolaget till en teckningskurs om 13,0 kronor per aktie under perioden från och med den 15 juni 2024 till och med den 15 december 2024. Det beslutades även att emittera 86 722 teckningsoptioner till Bolaget med motsvarande teckningsperiod och teckningskurs samt godkändes att teckningsoptionerna överlåts till deltagarna i personaloptionsprogrammet beslutat den 26 april 2021.

Utspädning

Per dagen för förslaget finns 28 316 605 aktier i Bolaget. Under antagande om att samtliga 420 000 teckningsoptioner inom ramen för Personaloptionsprogram 2022/2025 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 420 000 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av).  Det innebär en utspädning om cirka 1,5 procent av aktierna och rösterna (beräknat såsom antalet aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna i förhållande till antalet utestående aktier och röster jämte aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna).

Effekt på viktiga nyckeltal

För det fall samtliga teckningsoptioner som emitterats med anledning av Personaloptionsprogram 2022/2025 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget kan vissa för Bolagets verksamhet väsentliga nyckeltal komma att påverkas i inte försumbar utsträckning. Bland annat påverkas nyckeltalet resultat per aktie i negativ riktning motsvarande utspädningseffekten för Personaloptionsprogram 2022/2025.

Beredning

Förslaget till Personaloptionsprogram 2022/2025 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Förslaget har enhälligt antagits av styrelsen.

Emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:P

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 420 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:P, innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 10 500,00 kronor, på följande villkor:

1.          Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Koncernen, i enlighet med vad som framgår av villkoren för Personaloptionsprogram 2022/2025.

2.          Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 15 juni 2022 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen i Bolaget att förlänga teckningstiden.

3.          Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

4.          Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 15 juli 2025.

5.          Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 30 maj 2022, dock lägst kvotvärdet.

6.          Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7.          Teckningsoptionerna omfattas av sedvanligt fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt liksom grunden för bestämmande att teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogram 2022/2025.

I den utsträckning emitterade teckningsoptioner av styrelsen inte bedöms nödvändiga för fullgörandet av de åtaganden som följer av Personalsoptionsprogram 2022/2025, bemyndigas styrelsen att makulera ej nödvändiga teckningsoptioner.

Punkt 15 – Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda och uppdragstagare

Styrelsen för Checkin.com Group AB, org.nr 559096-3087, (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram – Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 – för anställda och uppdragstagare i de bolag som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag (”Koncernen”), enligt följande.

Bakgrund och motiv

Syftet med Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 är att premiera ett långsiktigt engagemang hos Koncernens anställda och uppdragstagare, att tillse att Bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i programdeltagarnas ersättning, att behålla kompetenta ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner och att i övrigt öka intressegemenskapen mellan Koncernens anställda, uppdragstagare och Bolagets aktieägare. Programmet förväntas vidare motivera programdeltagarna till fortsatt anställning och arbete i Koncernen.

Mot bakgrund av ovan angivna motiv och nedan föreslagna villkor är det styrelsens bedömning att föreslaget Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 är rimligt och till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor

1.          Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 420 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:T1 utgivna av Bolaget, att tecknas av Bolaget för vidare överlåtelse till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1.

2.          Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 ska omfatta anställda och uppdragstagare i Koncernen vilka vid tidpunkten för förvärvet av teckningsoptionerna är anställda eller verksamma som uppdragstagare i Koncernen och varken sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning eller sitt uppdrag, med vilka jämställs person som har träffat anställnings- eller uppdragsavtal med bolag i Koncernen men ännu inte tillträtt sin anställning eller sitt uppdrag. Totalt kommer cirka 12 personer erbjudas att delta i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1.

3.          Totalt högst 420 000teckningsoptioner av serie 2022/2025:T1 kommer tilldelas och överlåtas till anställda och uppdragstagare inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1, fördelade enligt följande tilldelningskategorier:

(i)    affärsområdeschefer (totalt högst 4 personer): högst 52 500 teckningsoptioner per person, totalt högst 210 000 teckningsoptioner;

(ii)  övriga ledande befattningshavare (totalt högst 4 personer): högst 35 000 teckningsoptioner per person, totalt högst 140 000 teckningsoptioner; samt

(iii) övriga nyckelpersoner (totalt högst 4 personer): högst 17 500 teckningsoptioner per person, totalt högst 70 000 teckningsoptioner.

4.          Några särskilda kriterier för tilldelning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 har inte uppställts. Preliminär tilldelning per person avses uppgå till det högsta antalet teckningsoptioner per person inom respektive tilldelningskategori. Styrelsen bedömer att nivån för högsta tilldelning inom respektive tilldelningskategori motsvarar de aktuella befattningarnas möjlighet att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

5.          Beslut om tilldelning kommer sedan fattas av styrelsen så snart som möjligt efter att anmälningsperioden avseende deltagande i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 löpt ut.

6.          Deltagare får anmäla sig för ett lägre antal teckningsoptioner än den högsta tilldelningen för den aktuella tilldelningskategorin. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma.

7.          Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden intill den 17 juni 2022, varefter teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagare senast den 27 juni 2022. Betalning för förvärvade teckningsoptioner ska ske senast den 30 juni 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv, tiden för överlåtelse för teckningsoptioner samt tiden för betalning för teckningsoptioner.

8.         Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 ska ske mot vederlag i pengar motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell för optioner och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta, vilka antaganden ska utgå från gällande marknadsförhållanden vid tidpunkten för överlåtelsen.

9.          Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 30 maj 2022, dock lägst kvotvärdet.

10.       Ett villkor för förvärv av teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 är att deltagare, genom avtal ingånget med Bolaget, åtar sig att, under vissa förutsättningar och med vissa undantag, sälja tillbaka vissa eller samtliga förvärvade teckningsoptioner till Bolaget om den deltagarens uppdrag eller anställning i Koncernen avslutas före det att tre år gått från tidpunkten för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren.

11.        Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas och överlåts efter ordinarie anmälningsperiod för deltagande i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 ska Bolaget äga rätt att överlåta till eventuella nya anställda eller uppdragstagare i Koncernen vid senare tillfälle i enlighet med de riktlinjer för tilldelning och rätt till deltagande samt i övrigt på de villkor som framgår av detta förslag, samt ska vid sådan senare tilldelning ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, som ska erläggas av deltagare, ske.

12.       Samtidigt med detta förslag avseende inrättande av Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 har styrelsen föreslagit att ett långsiktigt personaloptionsbaserat incitamentsprogram för anställda – Personaloptionsprogram 2022/2025 – inrättas. I den utsträckning det kan ske med beaktande av kraven i 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska styrelsen i första hand tilldela personaloptioner i enlighet med Personaloptionsprogram 2022/2025 och i andra hand tilldela teckningsoptioner i enlighet med Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1, dock att högst sammanlagt 420 000 personal- eller teckningsoptioner får tilldelas inom ramen för samt i enlighet med villkoren för Personaloptionsprogram 2022/2025 och Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1.

13.       Deltagande i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Värdering

Enligt en preliminär värdering utförd av extern värderingsman uppgår teckningsoptionens marknadsvärde till 4,46 kronor. Den preliminära värderingen utgår från ett antaget marknadsvärde på den underliggande aktien om 37,70 kronor samt är baserad på antaganden om en volatilitet om 45 procent, en riskfri ränta om 1,08 procent under teckningsoptionernas löptid och att bolaget inte lämnar utdelning under teckningsoptionernas löptid.

Kostnader

Med anledning av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen bedöms inte överlåtelsen av teckningsoptionerna medföra några skattemässiga kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter eller motsvarande. Kostnaderna uppskattas därför endast bestå i begränsade kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för inrättande och administration av Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1.

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns sedan tidigare ett utestående teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram om totalt 39 998 teckningsoptioner och fyra utestående personaloptionsbaserade teckningsprogram om totalt 164 260 personaloptioner.

Den 21 oktober 2020 beslutades att utge totalt 39 998 teckningsoptioner som berättigar respektive optionsinnehavare att teckna 16 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 9,4 kronor per aktie. Hälften av teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning under perioden 1 januari 2023 till och med den 31 december 2027, hälften av teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning under perioden 1 november 2023 till och med den 31 oktober 2028. 

Den 16 november 2018 beslutades att utge totalt 60 800 personaloptioner som berättigar respektive optionsinnehavare att förvärva 16 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 3,9 kronor per aktie under perioden från och med den 16 november 2021 till och med den 1 november 2023. Den 10 juli 2019 beslutades att utge 6 738 personaloptioner som berättigar innehavaren att förvärva 16 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 9,4 kronor per aktie under perioden från och med den 10 juli 2022 till och med den 1 juli 2024. Den 21 oktober 2020 beslutades att utge totalt 10 000 personaloptioner som berättigar innehavaren att förvärva 16 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 9,4 kronor per aktie under perioden från och med den 21 oktober 2023 till och med den 1 november 2025.

Den 26 april 2021 beslutades att utge totalt 86 722 personaloptioner som berättigar varje optionsinnehavare att förvärva fyra aktier i Bolaget till en teckningskurs om 13,0 kronor per aktie under perioden från och med den 15 juni 2024 till och med den 15 december 2024. Det beslutades även att emittera 86 722 teckningsoptioner till Bolaget med motsvarande teckningsperiod och teckningskurs samt godkändes att teckningsoptionerna överlåts till deltagarna i personaloptionsprogrammet beslutat den 26 april 2021.

Utspädning

Per dagen för förslaget finns 28 316 605 aktier i Bolaget. Under antagande om att samtliga 420 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 420 000 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av).  Det innebär en utspädning om cirka 1,5 procent av aktierna och rösterna (beräknat såsom antalet aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna i förhållande till antalet utestående aktier och röster jämte aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna).

Effekt på viktiga nyckeltal

För det fall samtliga teckningsoptioner som emitterats med anledning av Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget kan vissa av Bolagets väsentliga nyckeltal komma att påverkas i inte försumbar utsträckning. Bland annat påverkas nyckeltalet resultat per aktie i negativ riktning motsvarande utspädningseffekten för Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1.

Beredning

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:T1

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 420 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:T1, innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 10 500,00 kronor, på följande villkor:

1.          Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till anställda eller uppdragstagare, i enlighet med vad som framgår av villkoren för Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1.

2.          Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

3.          Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 15 juni 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

4.          Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 15 juli 2025.

5.          Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 30 maj 2022, dock lägst kvotvärdet.

6.          Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7.          Teckningsoptionerna omfattas av sedvanligt fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt liksom grunden för bestämmande att teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1.

I den utsträckning emitterade teckningsoptioner av styrelsen inte bedöms nödvändiga för fullgörandet av de åtaganden som följer av Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1, bemyndigas styrelsen att makulera ej nödvändiga teckningsoptioner.

Punkt 16 – Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen

Kristoffer Cassel, aktieägare i Checkin.com Group AB, org.nr 559096-3087, (”Bolaget”), föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram – Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 – för styrelsen i Checkin.com Group AB, enligt följande.

Bakgrund och motiv

Syftet med Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 är att premiera ett långsiktigt engagemang hos Bolagets styrelse, att tillse att Bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i programdeltagarnas ersättning, att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla en kompetent styrelse och att i övrigt öka intressegemenskapen mellan styrelsen och Bolagets aktieägare. Programmet förväntas vidare motivera programdeltagarna till fortsatta uppdrag för Bolaget.

Mot bakgrund av ovan angivna motiv och nedan föreslagna villkor är det förslagsställarens bedömning att föreslaget Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 är rimligt och till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Huvudsakliga villkor

1.          Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 45 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:T2 utgivna av Bolaget, att tecknas av Bolaget för vidare överlåtelse till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2.

2.          Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 ska omfatta styrelseledamöter vilka vid tidpunkten för förvärvet av teckningsoptionerna är styrelseledamöter i Bolaget och vilka inte är anställda i bolag som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag. Totalt kommer cirka fem personer erbjudas att delta i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2.

3.          Totalt högst 45 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:T2 kommer tilldelas och överlåtas till styrelseledamöter inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2, fördelade på högst 9 000 teckningsoptioner per person.

4.          Några särskilda kriterier för tilldelning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 har inte uppställts. Preliminär tilldelning per person avses uppgå till det högsta antalet teckningsoptioner per person inom respektive tilldelningskategori. Förslagsställaren bedömer att nivån för högsta tilldelning motsvarar styrelseledamöters möjlighet att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande.

5.          Beslut om tilldelning kommer sedan fattas av styrelsen så snart som möjligt efter att anmälningsperioden avseende deltagande i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 löpt ut.

6.          Deltagare får anmäla sig för ett lägre antal teckningsoptioner än den högsta tilldelningen för den aktuella tilldelningskategorin. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma.

7.          Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden intill den 17 juni 2022, varefter teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagare senast den 27 juni 2022. Betalning för förvärvade teckningsoptioner ska ske senast den 30 juni 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv, tiden för överlåtelse för teckningsoptioner samt tiden för betalning för teckningsoptioner.

8.         Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 ska ske mot vederlag i pengar motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell för optioner och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta, vilka antaganden ska utgå från gällande marknadsförhållanden vid tidpunkten för överlåtelsen.

9.          Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 30 maj 2022, dock lägst kvotvärdet.

10.       Ett villkor för förvärv av teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 är att deltagare, genom avtal ingånget med Bolaget, åtar sig att, under vissa förutsättningar och med vissa undantag, sälja tillbaka vissa eller samtliga förvärvade teckningsoptioner till Bolaget om den deltagarens uppdrag i Bolaget avslutas före det att tre år gått från tidpunkten för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren.

11.        Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas och överlåts efter ordinarie anmälningsperiod för deltagande i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 ska Bolaget äga rätt att överlåta till eventuella nya styrelseledamöter i Bolaget vid senare tillfälle i enlighet med de riktlinjer för tilldelning och rätt till deltagande samt i övrigt på de villkor som framgår av detta förslag, samt ska vid sådan senare tilldelning ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, som ska erläggas av deltagare, ske.

12.       Deltagande i Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Värdering

Enligt en preliminär värdering utförd av extern värderingsman uppgår teckningsoptionens marknadsvärde till 4,46 kronor. Den preliminära värderingen utgår från ett antaget marknadsvärde på den underliggande aktien om 37,70 kronor samt är baserad på antaganden om en volatilitet om 45 procent, en riskfri ränta om 1,08 procent under teckningsoptionernas löptid och att bolaget inte lämnar utdelning under teckningsoptionernas löptid.

Kostnader

Med anledning av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen bedöms inte överlåtelsen av teckningsoptionerna medföra några skattemässiga kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter eller motsvarande. Kostnaderna uppskattas därför endast bestå i begränsade kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för inrättande och administration av Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2.

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns sedan tidigare ett utestående teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram om totalt 39 998 teckningsoptioner och fyra utestående personaloptionsbaserade teckningsprogram om totalt 164 260 personaloptioner.

Den 21 oktober 2020 beslutades att utge totalt 39 998 teckningsoptioner som berättigar respektive optionsinnehavare att teckna 16 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 9,4 kronor per aktie. Hälften av teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning under perioden 1 januari 2023 till och med den 31 december 2027, hälften av teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning under perioden 1 november 2023 till och med den 31 oktober 2028. 

Den 16 november 2018 beslutades att utge totalt 60 800 personaloptioner som berättigar respektive optionsinnehavare att förvärva 16 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 3,9 kronor per aktie under perioden från och med den 16 november 2021 till och med den 1 november 2023. Den 10 juli 2019 beslutades att utge 6 738 personaloptioner som berättigar innehavaren att förvärva 16 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 9,4 kronor per aktie under perioden från och med den 10 juli 2022 till och med den 1 juli 2024. Den 21 oktober 2020 beslutades att utge totalt 10 000 personaloptioner som berättigar innehavaren att förvärva 16 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 9,4 kronor per aktie under perioden från och med den 21 oktober 2023 till och med den 1 november 2025.

Den 26 april 2021 beslutades att utge totalt 86 722 personaloptioner som berättigar varje optionsinnehavare att förvärva fyra aktier i Bolaget till en teckningskurs om 13,0 kronor per aktie under perioden från och med den 15 juni 2024 till och med den 15 december 2024. Det beslutades även att emittera 86 722 teckningsoptioner till Bolaget med motsvarande teckningsperiod och teckningskurs samt godkändes att teckningsoptionerna överlåts till deltagarna i personaloptionsprogrammet beslutat den 26 april 2021.

Utspädning

Per dagen för förslaget finns 28 316 605 aktier i Bolaget. Under antagande om att samtliga 45 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 45 000 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av).  Det innebär en utspädning om cirka 0,2 procent av aktierna och rösterna (beräknat såsom antalet aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna i förhållande till antalet utestående aktier och röster jämte aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna).

Effekt på viktiga nyckeltal

För det fall samtliga teckningsoptioner som emitterats med anledning av Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget kan vissa av Bolagets väsentliga nyckeltal komma att påverkas i inte försumbar utsträckning. Bland annat påverkas nyckeltalet resultat per aktie i negativ riktning motsvarande utspädningseffekten för Teckningsoptionsprogram 2022/2025:1.

Beredning

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2 har beretts av förslagsställaren i samråd med externa rådgivare. Förslagsställaren är styrelseledamot i Bolaget men omfattas i egenskap av anställd i Bolaget inte av förslaget. Ingen styrelseledamot i Bolaget står i beroendeställning till förslagsställaren.

Emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:T2

Kristoffer Cassel föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 45 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:T2, innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 125,00 kronor, på följande villkor:

1.          Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter, i enlighet med vad som framgår av villkoren för Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2.

2.          Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

3.          Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 15 juni 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

4.          Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juli 2025 till och med den 15 juli 2025.

5.          Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 30 maj 2022, dock lägst kvotvärdet.

6.          Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7.          Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga fullständiga villkor, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt liksom grunden för bestämmande att teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2.

I den utsträckning emitterade teckningsoptioner av styrelsen inte bedöms nödvändiga för fullgörandet av de åtaganden som följer av Teckningsoptionsprogram 2022/2025:2, bemyndigas styrelsen att makulera ej nödvändiga teckningsoptioner.

Punkt 17 – Beslut om riktad emission, samt godkännande av överlåtelse, av teckningsoptioner

Styrelsen för Checkin.com Group AB, org.nr 559096-3087, (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 972 800 teckningsoptioner av serie 2022/2023, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 24 320 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

1.          Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget.

2.          Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 15 juni 2022 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen i bolaget att förlänga teckningstiden.

3.          Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

4.          Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med dagen för teckningsoptionernas registrering hos Bolagsverket till och med den 1 november 2023.

5.          Teckningskursen för en ny aktie vid utnyttjande av teckningsoption uppgår till 3,875 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

6.          Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7.          Teckningsoptionerna omfattas av fullständiga villkor enligt Bilaga A, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är täckandet av bolagets åtagande gentemot Joel Cassel och Markus Terland enligt det personaloptionsprogram som beslutades av styrelsen den 16 november 2018 med stöd av bemyndigande från bolagsstämman. Emitterade teckningsoptioner möjliggör bolagets leverans av aktier i enlighet med villkoren för personaloptionsprogrammet.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att bolaget överlåter teckningsoptioner till Joel Cassel och Markus Terland eller på annat sätt förfogar över teckningsoptioner för att täcka bolagets åtaganden med anledning av personaloptionsprogrammet.

I den utsträckning emitterade teckningsoptioner av styrelsen inte bedöms nödvändiga för täckande av bolagets åtaganden i anledning av personaloptionsprogrammet för Joel Cassel och Markus Terland, föreslår styrelsen att den bemyndigas att snarast makulera ej nödvändiga teckningsoptioner

Punkt 18 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
4. AktiekapitalAktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 4. AktiekapitalBolagets aktiekapital ska utgöra lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.
5. Antal aktier / Number of SharesAntalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. 5. Antal aktierAntalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 28 000 000 och högst 112 000 000.

Punkt 19 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i samband med företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv, eller för allmänna finansieringsändamål och får medföra en ökning av antalet aktier med sammanlagt högst tio procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet. För emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 28 316 605. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med förslagen enligt punkterna 14–17 krävs att de biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 18–19 krävs att de biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats group.checkin.com senast tre veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14–19 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats group.checkin.com senast två veckor före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2022
Checkin.com Group AB
Styrelsen

To English-speaking shareholders

The annual general meeting of Checkin.com Group AB (publ) is to be held on May 30, 2022 at 15.00 p.m. (CEST) at Erik Penser Bank’s premises, Apelbergsgatan 27 in Stockholm, Sweden. Please contact the company by e-mail [email protected] for further information or questions.För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, [email protected]

Certified Adviser

Checkin.com Groups Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8463 83 00, [email protected].

Om Checkin.com Group:

Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv tillväxt uppnådd genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv. Gruppen erbjuder en unik helhetslösning som hjälper företag och varumärken att förbättra hur slutanvändare checkar in till deras tjänster online. Det heltäckande ramverket består av specialiserade teknologier som täcker varje enskild del av en slutanvändares checkin-upplevelse.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, men arbetar och rekryterar globalt för att ha tillgång till de bästa talangerna i världen.

Checkin.com Groups aktie är sedan 2021 listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn CHECK. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: [email protected]

Mer information om bolaget finns på: https://group.checkin.com/investors/

regulatory

Checkin.com Group publicerar årsredovisning för 2021

regulatory

Checkin.com Group har idag tecknat samarbetsavtal med Playtech, ett av världens ledande bolag inom iGaming-teknologi